top of page
PROVOZNÍ ŘÁD

Zápis dětí do školy

Zápis nových dětí probíhá na jaře. Zpravidla mu předchází Den otevřených dveří, který škola organizuje.

Zápis je též možný průběžně během roku, pokud to umožňuje kapacita školy. 

 

  • Pokud zájemce zaujala filozofie školy IKIGAI, mohou se k nám přijít podívat na Den otevřených dveří nebo se s námi spojit telefonicky či emailem a domluvit si individuální návštěvu.

  • Při návštěvě školy rodiče v případě zájmu obdrží Dotazník pro rodiče a Zápisový list.

  • Pokud je vize školy v souladu s představami rodičů, doručí škole podepsaný Zápisový list, který je závaznou přihláškou a Dotazník pro rodiče.

  • Do 14 dnů rodiče obdrží vyjádření k přijetí či nepřijetí dítěte.

  • V případě přijetí dítěte dojde k vystavení písemné Smlouvy o poskytnutí vzdělávání, která bude podepsána v dubnu v předem školou stanoveném termínu.

  • Rozhodnutí o nepřijetí je doplněno o důvody, které k tomuto rozhodnutí vedlo.

 

Předávání a vyzvedávání dětí

Provozní doba školy je od 8:30 do 17:00 (v pátek do 16:00). 

Rodiče vyzvedávají děti v zázemí školy ideálně v čase 12:30 - 13:30 a poté 15:30 - 17:00 (resp. 16:00 v pátek), a to individuálně.

Dítě je oprávněno odcházet ze školy v uvedené časy také samo, pokud tuto možnost uvedl zákonný zástupce v závazném dotazníku:  "Forma předávání dětí škola - rodič"
 

Škola je provozována v rodinném domě na adrese Okrasná 116, Praha 10 - Benice. K dispozici je zahrada. 

Škola sousedí s přírodním parkem Botič - Milíčov, který se v rámci realizovaných aktivit s dětmi intenzivně využívá. 

V případě výletu či jiné akce se místo předávání a vyzvedávání může změnit. Rodiče jsou o tomto informování e-mailem / SMS zprávou s dostatečným předstihem. 

Organizace dne 

8:30 - Otevíráme školu – volná hra

9:00 - Ranní kruh

9:20 - Ranní rozcvička

9:30 - Svačina

10:00 - Práce na projektu / předmětu / samorostu

12:00 - Oběd

13:00 - Polední klid se čtením

13:30 - Klub IKIGAI / Zájmový kroužek / Patronská setkání

15:30 - Svačina

16:00 - Úklid a volná hra

17:00 - Zamykáme školu

 

Harmonogram týdne

 

Pondělí - Projekt

Úterý - Český jazyk

Středa - Matematika

Čtvrtek - Anglický jazyk

Pátek - Projekt 


Harmonogram školního roku

Škola je v provozu v době školního roku, respektuje prázdniny a státní svátky definované MŠMT. Během letních prázdnin nabízí možnost účastnit se tábora pro děti, tábora pro rodiny a dalších akcí organizovaných zřizovatelem školy, organizací Krajináři z.s.

 

Škola nabízí pobytové akce minimálně 3 za rok. V září adaptační výjezd, v zimních měsících lyžařský výjezd a v červnu školu v přírodě. Účast je dobrovolná, avšak doporučená.

 

Docházka a nepřítomnost

Docházka je standardně 5 denní. V individuálních případech je možná domluva. 

Rodiče děti omlouvají při nepřítomnosti delší než 3 dny, a to pomocí aplikace IKIGAI.

 

Kapacita na den je 40 dětí, přičemž děti jsou na část dne rozdělené do skupin, které využívají zázemí budovy expediční výjezdy (2. stupeň) i vycházky do okolí.

 

Klub IKIGAI

Klub IKIGAI je provozován od 13:30 do 15:30, a to buď mimo budovu školy, kdy využívá zahradu a přilehlé okolí a nebo uvnitř budovy.

Děti z jiných škol mohou navštěvovat odpolední program Klubu IKIGAI, který je v provozu od 13:30 do 17:00. Podmínky přijetí, účasti a cena Klubu pro externí děti je stanovena ve smlouvě o docházce do Klubu IKIGAI. Součástí družiny je účast v Klubu IKIGAI v čase 13:30 - 15:30, řízený program i  volná hra s nárokem na odpolední svačinu. Účast v Klubu pro externí děti je možná od pondělí do pátku, případně vybrané dny.

 

Zájmové kroužky

Kroužky jsou nabízeny s ohledem na zájem dětí a rodičů, zpravidla v odpoledních hodinách. Zastoupeny bývají aktivity jako plavání, angličtina, sportovní přípravka, umění, dramaterapie, hudební výchova, vaření, kutílna, společenské hry, šachový kroužek apod. Aktuální nabídka je rozeslána rodičům s dostatečným předstihem e-mailem. Cena za jednotlivé kroužky není zahrnuta ve školném. 

 

Školné

Školné je stanoveno na 93.000 Kč za školní rok (pro sourozence na 83.000 Kč za školní rok).

Školné zahrnuje celodenní péči a vzdělávání dětí, Klub IKIGAI, pomůcky a materiály.

Nezahrnuje stravné, zájmové kroužky, dopravu, vstupné, náklady na výjezdy a pracovní sešity či učebnice. 

Školné je možné uhradit jednorázově do data stanoveného ve smlouvě (zpravidla červen předcházející školnímu roku), případně ve dvou splátkách dle data stanoveného ve smlouvě (zpravidla červen a prosinec předcházející školnímu pololetí). V odůvodněných případech lze žádat o individuální dohodu platby školného.

 

Předčasné ukončení docházky

Pro zachování stability školy, není možné vrácení školného při předčasném ukončení docházky, a to ani v poměrné části. 

 

Stravování

Nabízíme možnost stravování z nabídky dodavatele Bistro inspirace. Stravování zahrnuje dopolední svačinu (25,- Kč), oběd (polévku a hlavní jídlo 81,- Kč) a odpolední svačinu (25,- Kč).

Pitný režim (voda, čaj) je zajišťován školou. Správa a administrace (objednávky/rušení stravy) je formou dobitého kreditu předem na účet u dodavatele a je čistě v rukou každého zákonného zástupce, případně dítěte.

 

Průvodci školy

Provoz školy zajišťuje 5 průvodců interních a několik externích pomocníků v případě potřeby. Průvodci mají zkušenosti s prací s dětmi, vzdělání odpovídající potřebám školy, souzní s hodnotami školy.

Pedagogický mentor poskytuje průvodcům mentoring. Průvodci se věnují osobnímu rozvoji, mají kurz první pomoci. Průvodci jsou seznamování s krizovým plánem minimálně 1 x ročně.

 

Práce s dítětem, spolupráce s rodičem

Každé dítě má svého patrona z řad průvodců. Formou individuálního dialogu v pravidelných intervalech se každé dítě schází se svým patronem a společně ověřují to, jak se dítě ve škole cítí, jaké má potřeby, co mu dělá radost, co je pro něj výzvou. Kromě této bazální úrovně s patronem mapují dosavadní osobnostní rozvoj a monitorují učební pokrok dítěte. Společně hledají další cesty a směry, které by pro dané dítě byly nejlepší.

 

Do tohoto dialogu jsou pravidelně cca jednou za 4 setkání pozvání formou tzv. tripartity také rodiče, Případné připomínky k práci patrona a k provozním záležitostem konzultují rodiče s ředitelem školy.

 

Rodiče jsou pravidelně informováni e-mailem o organizačních záležitostech školy. Rodiče informují průvodce o zásadních životních změnách týkající se dítěte (úraz, rozvod, úmrtí apod.). Zapojení rodičů do chodu školy je vítané, je možné po předchozí domluvě s ředitelem školy. 

Škola informuje o společných brigádách v rámci pravidelné komunikace e-mailem.

 

Zdravotní stav dítěte

Rodiče mají povinnost informovat o zdravotním stavu dítěte v zápisovém listu při nástupu dítěte do školy. 

Rodiče informují průvodce o aktuálním stavu dítěte v případech, kdy dítě může být ve fyzické či psychické nepohodě. Dále pak v případě výskytu infekčních onemocnění, vší apod.

Pokud by došlo k úrazu, či ke zhoršení zdravotního stavu dítěte ve škole, průvodce telefonicky kontaktuje rodiče, ti zajistí převzetí dítěte v co nejkratším čase. Do školy nemůže být převzato dítě, které má projevy akutního infekčního onemocnění.

Značná část programu probíhá v přírodě. Tomuto je nutné přizpůsobit oblečení i obuv a zvážit použití repelentu.

 

Krizový plán

Krizový plán popisuje předem předvídatelné krizové situace a popis reakce na ně. Průvodci jsou s krizovým plánem seznamování minimálně 1 x za rok. Aktualizace probíhá 1 x ročně. Krizový plán je předmětem samostatné směrnice.

bottom of page