top of page
MANIFEST SVOBODNÉ ŠKOLY

Svobodná škola IKIGAI respektuje svobody a práva dítěte, naslouchá jeho potřebám a nepoužívá násilí (fyzické či psychické) k prosazení vlastního názoru nebo uskutečnění činnosti, kterou po dítěti požaduje. Pomáhá dítěti realizovat se v silných stránkách, překonávat překážky, být si vědomé a zacházet se svými slabšími stránkami bez pocitu méněcennosti. Zároveň vede dítě k odpovědnosti za svá rozhodnutí a_ke_ztotožnění se s pravidly danými komunitou (dětmi), potažmo společností. Samotná pravidla (nad_rámec bezpečnosti dítě a další nezbytné společenské normy) nejsou primárně tvořena dospělými, ale_naopak dětmi. Jejich dodržování je věcí celé komunity.

 

Zodpovědnost za své životní svobody přesouváme na dítě kontinuálně na základě jeho zralosti a dozrávání ve_smyslu klíčových kompetencí (dítě si nevaří čaj v rychlovarné konvici, pokud to na to není zralé). Osobní hranice pomáháme dítěti nacházet respektujícím způsobem - klíčové je, aby to byly hranice vlastní, nikoli imprintované. Ve škole podporujeme pestrost a diverzitu osobnostních charakteristik, schopností a_dovedností. Každé dítě je jedinečné  a dosahuje různých výsledků ve všech směrech a rozvojových oblastech (matematických, exaktních, literárních, v lezení na stromy, v plavání, v běhu, v sociálních dovednostech – ve_všem). Podporujeme děti ve všech kreativních činnostech.

 

Průvodci ve škole děti „provádí“: pomáhají dětem zmapovat jejich pokrok a rozvoj stejně tak, jako diskutují s_dětmi o jejich dalším směřování.  Nejsou však  zodpovědní za povinnosti dítěte. Průvodce má za povinnost ošetřit bezpečnost dítěte. Stejně tak je jeho povinností ošetřit rámec zdravého fungování dětské skupiny. Obsahem pedagogické práce formou dialogu a respektujícího přístupu je vše v tomto rámci.

 

Cílem svobodné školy je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, práce na společném objevování světa, partnerská komunikace a kvalita prožívání života ve škole.  Věříme, že zkušenost zážitkem a na bázi zpětné vazby je ta, se kterou se dítě umí ztotožnit, porozumět jí a následně se zařídit. Nevěříme, že dítě se naučí nést zodpovědnost, když jej někdo „hlídá“.

Vše u nás s dětmi probíhá na bázi společných domluv, přijímání pravidel a nesení následků za jejich přijetí či_nepřijetí. 

Autorita průvodce je pro nás dána jeho schopností komunikace s dětmi a ne dohlížením na ně a jejich dodržování pravidel. Společně vytváříme prostředí, které umožňuje dítěti najít vlastní motivaci k naplnění jeho rozvojového potenciálu. Svoboda je v našem pojetí diskutovaná odpovědnost za své chování a_kompetence ke skutečnému prožívání svobody a odpovědnosti.

bottom of page